- ข้อมูล อบต. -
- ข้อมูลบุคลากร -
 
- ข้อมูลการดำเนินงาน -
 
แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว  นามสกุล**    อายุ      ปี
เกิดวันที่    เดือน      พ.ศ.     อยู่บ้านเลขที่**  หมู่ที่**
ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ **

หมายเลขบัตรประชาชน     ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อุปโภค-บริโภคเนื่องจาก    ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อน

ไม่มีน้ำอุปโภค-บริโภค จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อ ใช้ในกิจวัตรประจำวัน ใช้ในการจัดงาน 

  จำนวน     คัน  ในวันที่    เดือน    พ.ศ.  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
   
   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :