มุมการบริหารงานบุคคล อบต.ชะอวด
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
11 ธ.ค. 2562
2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
11 ธ.ค. 2562
3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
11 ธ.ค. 2562
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
11 ธ.ค. 2562
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
11 ธ.ค. 2562
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
11 ธ.ค. 2562
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 ธ.ค. 2562
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
11 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า :