มุมระเบียบ/กฎหมาย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2539
229
10 ต.ค. 2561
32 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
228
10 ต.ค. 2561
33 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
18 ม.ค. 2561
34 กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 ม.ค. 2560
35 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
26 ม.ค. 2560
36 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 ม.ค. 2560
37 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
26 ม.ค. 2560
38 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 ม.ค. 2560
39 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 ม.ค. 2560
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10พ.ศ.2538 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
26 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5