มุมระเบียบ/กฎหมาย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
4
05 พ.ย. 2564
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
30 มี.ค. 2564
3 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
23 ก.พ. 2564
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยขน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 ก.พ. 2564
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
14 ก.พ. 2564
6 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
08 ก.พ. 2564
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
05 ก.พ. 2564
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
01 ก.พ. 2564
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
29 ม.ค. 2564
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
29 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5