มุมระเบียบ/กฎหมาย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 มี.ค. 2564
2 กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
23 ก.พ. 2564
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยขน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
15 ก.พ. 2564
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
14 ก.พ. 2564
5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
08 ก.พ. 2564
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
05 ก.พ. 2564
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 ก.พ. 2564
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
29 ม.ค. 2564
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
29 ม.ค. 2564
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
20 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5