ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 

 

 

                                      ­

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

-------------------------------------------------------

                   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 ประจำปี   ๒๕65    ในวันที่  13 มกราคม  2565   เวลา ๐๙.3๐ น.                                 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด(สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน   จึงประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  สมัยสามัญ  สมัยที่   1   ประจำปี ๒๕65  เข้ารับฟังได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ให้ยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.         ต่อเลขานุการสภา  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  โดยจะต้องยื่นก่อนถึงกำหนดเวลา          นัดประชุมสภาไม่น้อยกว่าสามสิบนาที

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ  วันที่ 7  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕65

 

                 ประไพ  คงทอง

                (นายประไพ  คงทอง)

                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน