ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด
  รายละเอียด :

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

-------------------------------------------------------

                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด       ครั้งแรก เมื่อวันที่ 3  มกราคม  2565 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด(สวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์)   นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    พ.ศ.  ๒๕๔๗ และที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน  จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด ครั้งแรก   ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะอวดและเว็บไซต์     WWW.chauat.go.th    หรือสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำนักงานปลัดอบต.  ในวันและเวลาราชการ

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕65

                            ประไพ  คงทอง

                         (นายประไพ คงทอง)

                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะอวด

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน